• Ejendommen
 • Køkken
 • Stue
 • Værelse
 • badeværelse
 • Stue
 • Stue
 • Køkken
 • Værelse
 • Badeværelse
 • Værelse
 • Værelse
 • Køkken
 • Stue
 • Værelse
 • Værelse
 • Gårdhave
 • Have
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Ejendommen
 • Køkken Køkken
 • Stue
 • Værelse
 • badeværelse
 • Stue
 • Stue
 • Køkken
 • Værelse
 • Badeværelse
 • Værelse
 • Værelse
 • Køkken
 • Stue
 • Værelse
 • Værelse
 • Gårdhave
 • Have
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Plantegning
 • Plantegning
 • Plantegning
 • Plantegning

Grønnegangen 4
9000 Aalborg

Boligudlejning Køb
Kontantpris kr./pr. m2 0/0
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 32.068/102
Sagsnummer 7180343
 • Grundstr.
  560 m²
 • Etageareal
  314 m²
 • Energimærke
  E
 • Byggeår
  1876 - 1999
 • Ombygget
  1995

Stort udviklingspotentiale

Villaen er på 314 m² fordelt på 2 plan, samt en udestue på 21 m².

Ejendommen benyttes i dag til Bed and Breakfast, og råder over 6 unikt indrettede værelser til formålet.

Villa Rosa er oprindeligt bygget somæresbolig for Bispen Peder Chr. Kierkegaard, bror til den verdensberømte forfatter og filosof Søren Kierkegaard.

Ejendommen har igennem mangeår fungeret som dels privatbolig for afdøde samt Bed and Breakfast.

Ejendommen er beliggende centralt midt i Aalborg med høje bygninger til begge sider.

Ejendommen er velegnet til bofællesskab, udlejning af værelser samt som en projektejendom. Forhør nærmere vedrørende dette punkt.

Køber er bekendt med, at sælger er et dødsbo. Ejendommen sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de efter, som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor dødsboet vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

SÆRLIGE SALGSVILKÅR:

Ejendommen udbydes til salg i udbud for boet. Dette indebærer, at køber opfordres til at fremkomme med bindende tilbud om køb af ejendommen på de angivne vilkår.

Køber afgiver købstilbud på køb af ejendommen beliggende Grønnegangen 4, 9000 Aalborg via tilbudsblanket, som kan rekvireres hos Nybolig Erhverv Aalborg. Tilbudsblanketten skal anvendes ved købers afgivelse af tilbud.

Købstilbud skal angives med et fast og bindende kontant beløb uden forbehold.

Tilbuddet skal fremsendes pr. email til sro@nybolig.dk med teksten "Tilbud på Grønnegangen 4, 9000 Aalborg" senest den 15.08 2018.

Boet er ikke forpligtet til at sælge ejendommen, men kan forkaste samtlige tilbud eller vælge frit imellem de afgivne tilbud eller søge at opnå overbud.

Snarest efter modtagelse af købstilbud tager dødsboet stilling til de pågældende købstilbud og meddeler accept eller afslag eller søger at opnå overbud.

Efter endelig godkendelse af aftalen skal udfærdigelse af digitalt minimalskøde, som iværksættes af købers advokat.

Køberen skal senest 14 dage efter, at sælger (dødsboet) har meddelt accept af købstilbuddet stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) - uden særlige vilkår - på hele købesummen overfor boet til sikkerhed for betalingen heraf på forfaldsdagen. Gyldigheden af betalingsgarantien må ikke være tidsbegrænset.

Købesummen skal betales kontant ved betinget skødes underskrift, dog senest pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forrentes fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker med sædvanlig morarentesats.

Forventet overtagelsesdag den 01.10.2018, eller efter nærmere aftale med boet.

Ejendommen er momsregistreret.

Ejendommen sælges for dødsbo

Energimærke:

Ejendommen er omfattet af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Dødsboet har ladet udarbejde et energimærke for ejendommen, som indgår som bilag til udbudsmaterialet.

Køber er, inden aftale om salg af ejendommen er indgået, gjort bekendt med ejendommens energimærkning og kan ikke fremsætte krav af nogen art i anledning heraf overfor boet.

Legitimation:

Køber er gjort opmærksom på, at ejendomsmægleren i henhold til lov nr. 442 af 11. maj 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve at kunden legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse id-oplysninger i mindst 5 år.

Forældelse:

Den 1. januar 2008 trådte Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer i kraft. I medfør af denne lov er forældelsesfristen for fordringer 3 år efter, at fordringshaver er blevet bekendt med eller burde være bekendt med fordringens eksistens, jf. § 3, stk. 1. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at også selvom fordringshaveren ikke har kendskab til den pågældende fordrings eksistens, vil fordringen under alle omstændigheder bortfalde 10 år efter overtagelsesdagen.

Ved forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende mod forureningen nu 30 år, jf. § 3, stk. 3, nr. 1. Køber gøres særligt opmærksom på og accepterer, at i det omfang, der i forbindelse med handlens dokumenter fremkommer fejlagtig henvisning til de nu ophævede forældelsesregler, er evt. henvisninger uden retsvirkninger, idet det er ovennævnte forældelsesregler, der finder anvendelse.

Øvrige salgsvilkår:

Køber lader udfærdige digitalt minimalskøde ved advokat og betaler udgifterne hertil. Nærværende udbudsmateriale samt tilbudsblanket i udfyldt og underskrevet stand udgør købsaftalen mellem parterne, hvorfor dette skal indscannes og vedlægges som bilag til det digitale skøde i tinglysningssystemet.

Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift.

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlige refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørelsen skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Salget af ejendommen er ikke omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med senereændringer, idet ejendommen ikke hovedsageligt anvendes til beboelse for sælger eller ikke hovedsageligt er bestemt til beboelse for køber. Parterne er endvidere enige om, at denne aftale ikke er omfattet af lov nr. 453 af 30. juni 1995 om omsætning af fast ejendom med senere ændringer, idet sælger og køber ikke er forbrugere i den betydning, der fremgår af lovens § 1 stk. 5, nr. 1-2.

HENVENDELSER - BESIGTIGELSE:

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til:

Nybolig Erhverv Aalborg, Skibbrogade 3, 3. sal, 9000 Aalborg, att.: Steen Royberg, tlf. 9631 9102, e-mail sro@nybolig.dk

Bilag:

Bilag til nærværende salgsopstilling kan stilles til rådighed via datarum (EDH) ved henvendelse til Nybolig Erhverv Aalborg og omfatter følgende bilag:

BBR ejermeddelelse

Oplysninger om bevaringsværdi

Deklarationer

Ejendomskort

Ejendomsskat og vurdering

Ejendomsdatarapport med under bilag

Energimærkning

Forsikringsoplysninger (mangler)

Jordforeningsattest

Rammebestemmelser

Tingbogsattest

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
104.461
Antal

Indbyggerantal

213.558
Antal

Aldersfordeling

41.373
Antal
Antal 19-39 år
71.801
Antal
Antal 40-67 år
69.116
Antal
+68 år
31.268
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
216.668
Befolkning i år 2025
222.663
Befolkning i år 2030
228.183

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
222.795
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
188.957
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
5,350

Grundskyldpromille

26,950

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 19.809
Erhvervsfaglige uddannelser 42.090
Korte videregående uddannelser 6.937
Mellemlange videregående uddannelser 20.988
Lange videregående uddannelser 13.763
Bacheloruddannelser 5.406
Forskeruddannelser 933

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 1.321
Fast ejendom 2.573
Fremstillingsvirksomhed 628
Transport og godshåndtering 452
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 1.337
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 117
Engroshandel og detailhandel 2.692
Information og kommunikation 1.355
Juridisk bistand, bogføring og revision 2.333
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 960
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 2.846
Læs mere om kommunen Luk
Steen

Steen Royberg

Nybolig Erhverv Aalborg I/S
Partner
erhvervsmægler MDE
MRICS, valuar
  vcard

Ring til Steen Royberg

9813 4000

9631 9102

sro@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: